105-COCO

價格 :3000/30分,3500/50分
地點 :台北市/中山區(定點套房含房費 )
特註 :VIP限定

COCO 170 -21 -E長期定居台灣

雙飛   69    無套吹    桑拿底    鴛鴦浴   
絲襪誘惑(客自帶免加價) 漫遊   
角色扮演    變裝服務(客自備)
舔蛋蛋    毒龍    品鮑   
2s+500/60分
可兼90分鐘/2S